Archeologická sbírka

Sbírka je vytvářena na základě darů a vlastních především záchranných archeologických výzkumů od existence Musejního spolku (1880) do současnosti. Z pravěkých nálezů jsou v podsbírce zastoupeny především předměty hlásící se do období popelnicových polí. Jedná se zejména o materiál z rozsáhlých žárových nekropolí např. z  Kunětic, Lukovny, Dražkovic a Platěnic. Z mladších období pravěku je nutné zmínit lokality Brčekoly a Slepotice, kde byly zajištěny artefakty z doby laténské. Doba římská je reprezentována opět materiálem ze Slepotic a Mikulovic u Pardubic. Středověké nálezy pochází z Pardubic, Opatovic a Přelouče. Důležitou složkou souboru je materiál získaný při výzkumu hradů a tvrzí v Pardubickém kraji.

Kamenný hrot ze starší doby kamenné (Dašice a okol.)   Kamenné sekeromlaty z mladší doby kamenné (Pohřebačka)    Amfora lužické kultury (Pardubicko)     


Bronzový spirálovitý nápažník z doby popelnicových polí (Čepí)   Bronzová dvoudílná spona se štítkem z pozdní doby bronzové (Lžovice)   Raně středověké esovité zaušnice (Bezděkov)


Archeologickou sbírku má především na starosti: Mgr. Tereza JoškováPhDr. Jan Jílek
Další kurátoři z archeologického odděleníMgr. Miroslava Cejpová

 

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj