Mgr. František Kašpárek - archeologTelefon: 466 799 274, 773 819 211    
e-mail: kasparek(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2008
Je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno
Specializace: germánská archeologie a raně středověké období, terénní výzkumná činnost
  

Academia.edu

Bibliografie (výběr):

 • Kašpárek, F. 2008: Germánské sídliště z doby římské ve Slatinicích na Olomoucku. In: Droberjar, E. - Komoróczy, B. - Vachůtová, D. (eds.): Barbarská sídliště. Archeologie barbarů 2007. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 37. Brno, str. 177-200
 • Kašpárek, F. 2009: Vyškov, Přehledy výzkumů 50, 338-339
 • Burgert, P. – Kašpárek, F. 2009: Příspěvek k neolitickému osídlení v katastru Libišan (okr. Pardubice), Východočeský sborník historický 16, 3-62
 • Němcová, J. - Marešová, D. - Kašpárek, F. - Jílek, J. 2009: Sídliště z doby římské z Litomyšle a Starého Města u Moravské Třebové (příspěvek k poznání doby římské na česko-moravském pomezí). In: M. Karwowski, E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008 powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji. COLLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS, Tom XIII. Rzeszów: Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 285-304
 • Burgert, P. – Kašpárek, F. – Novák, M. 2010: Sídliště únětické kultury z katastru Starých Jesenčan (okr. Pardubice), Východočeský sborník historický 17, 3-19
 • Sedláček, R. – Kašpárek, F. – Jílek, J. 2010: Sídlištní nálezy z doby římské z Mikulovic, okr. Pardubice (stav k roku 2008). In: Beljak, J. – Gertrúda, B. – Varsík, V.: Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické struktury od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes, Tomus X. Nitra, 371-418
 • Kašpárek, F. - Vasserbauerová, L. 2010 : Středověké nálezy u obce Žižín (okr. Pardubice), Sborník Národního památkového odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009, Pardubice, 19-25, 62-64.
 • Kašpárek, F. - Cebová, K. 2011: Archeologické objekty v recentním prostředí na výzkumu v Dražkovicích (okr. Pardubice), Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2010, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 19.
 • Burgert, P. - Kašpárek, F. 2011: Drobné nálezy z mladší doby kamenné ze Starých Jesenčan, Chrudimský vlastivědný sborník 15, Chrudim, 3-15.
 • Cebová, K. - Kašpárek, F. 2011: Zjišťovací archeologický výzkum v okolí Machoňovy pasáže, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště za rok 2010, Pardubice, 8-10, 38-41.
 • Kašpárek, F. 2011: Povrchové nálezy z doby římské z okolí Chroustovic (okres Chrudim), Archeologie východních Čech 1, 91-99. Hradec Králové
 • Cebová, K. - Kašpárek, F. 2011: Záchranný archeologický výzkum na k. ú. Dražkovice v roce 2010 (okres Parubice). Nová zjištění slezskoplatěnického osídlení), Archeologie východních Čech 1, 26-42. Hradec Králové

    Další aktivity:

 • Působení v odborných komisích, sdruženích a redakčních radách: Klub přátel Pardubicka, Česká společnost archeologická
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj