Odborný úsek

Odborný úsek - odborně doplňuje a spravuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům fyzicky, v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědeckovýzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Vedoucí odborného úseku:
PhDr. Ladislav Nekvapil; nekvapil@vcm.cz (historik raného novověku, správce sbírek Numismatika, lapidárium)

Odborný úsek se dělí na:
Historické oddělení
Přírodovědné oddělení
Konzervátorské a restaurátorské oddělení

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj