Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Centrum dokumentace sbírek a knihovna

Centrum dokumentace sbírek se zabývá obrazovou dokumentací sbírkových předmětů Východočeského muzea v Pardubicích. Zajišťuje provoz muzejní knihovny a poskytuje badatelské služby (provoz badatelny) odborné i laické veřejnosti. Spravuje rovněž významné sbírkové fondy z oblasti knižní kultury a etnografie. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Mgr. Nikol Holubová
vedoucí oddělení, historička
kurátorka knihovních sbírkových fondů
správce sbírky Školství – učební pomůcky
E-mail: holubova@vcm.cz
Telefon: 466 799 258, 773 819 211

Luděk Vojtěchovský
fotograf
E-mail: fotograf@vcm.cz
Telefon: 773 819 029

Bc. Miroslav Chalupa
etnograf, historik
správce sbírek Etnografie, Řemesla a živnosti, Míry a váhy
E-mail: chalupa@vcm.cz
Telefon: 724 149 633

Mgr. Kateřina Kovalčuková
knihovnice, kurátorka sbírkového fondu
E-mail: kovalcukova@vcm.cz
Telefon: 466 799 258

Bc. Dominika Koubková
dokumentátorka
E-mail: koubkova@vcm.cz
Telefon: 721 974 979

Bc. Markéta Kujalová
dokumentátorka
E-mail: dokumentace@vcm.cz
Telefon: 721 974 979

Rezervace
Knihovna

Knihovna Východočeského muzea má své počátky už od roku 1880, kdy bylo muzeum založeno. Tehdy několik příznivců muzea a členů Muzejního spolku darovalo do sbírek především cenné staré tisky. V současné době tvoří knihovnu fond studijní a fond sbírkový (zapsaný v CES).

Knihovna se specializuje na region východních Čech, společenskovědní a přírodovědné obory. Badatelsky je nejnavštěvovanější fond „Slavínu“, ve kterém jsou uloženy publikace s regionální tématikou, fond „Pedagogické literatury“, případně „Soukromých knihoven“ a „Kalendářů.“

Katalog

Od minulého roku knihovna přispívá do Souborného katalogu ČR, tudíž se její fond postupně objeví na webových stránkách www.caslin.cz. Na muzejních webových stránkách můžete najít knihovní katalog. Knihovna Východočeského muzea je prezenční.

Provozní doba badatelny (pro veřejnost)

Úterý: 9.00–11.30, 12.30–16.00
Prosíme o rezervaci termínu.
Nová adresa badatelny Východočeského muzea:
Semtínská 157
533 53 Pardubice VII – Ohrazenice

Ceník reprografických a digitalizačních služeb

Evidenční číslo knihovny ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb je 0473/2002
Sigla knihovny: PAE 301

KNIHOVNÍ FOND se dělí na studijní a sbírkový (zapsaný v CES).

STUDIJNÍ FOND obsahuje více než 17 000 knihovních jednotek (2015). Hlavním tématem jsou především dějiny, a to zejména regionální a české, dále publikace k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, dějin řemesel, architektury, umění a muzejnictví. Součástí fondu jsou časopisy. V současné době má knihovna kolem 1000 titulů domácích a zahraničních časopisů (jako např. Český časopis historický, Český lid, Časopis národního muzea aj.). Ročně se knihovna rozrůstá přibližně o 400 nových titulů knih a periodik. Knihy jsou doplňovány především nákupy, dary nebo výměnou s českými a zahraničními institucemi.

Nově fond zahrnuje studijní Knihovnu Iva Křena, specializující se na výzkum sklářského umění s přesahy k dalším uměleckoprůmyslovým oborům STUDIJNÍ KNIHOVNA IVA KŘENA

SBÍRKOVÝ FOND se skládá z několika částí. Badatelsky je nejnavštěvovanější fond „Slavínu“ (signatura Sl), ve kterém jsou uloženy publikace s regionální tématikou. Knihovna Slavínu čítá kolem 3000 titulů. Dalším významným fondem z hlediska dějin výchovy a pedagogiky je Pedagogická knihovna (signatura Ped). Součástí knihovny jsou učebnice (signatura Uč), literatura určená dětem (signatura Ped A) a pedagogické časopisy. Součástí sbírkového fondu je sbírka Kalendářů (signatura K) a Soukromé knihovny významných regionálních osobností – knihovna barona Artura Krause, Jaroslava Fryče, Emanuela Kalenského či Vojtěcha Horáka. Do sbírkového fondu patří i staré tisky (signatura KS), Vlastivědná knihovna (signatura VK) a sbírka dokumentující produkci pardubických tiskáren (signatura T). Ve sbírkách se nachází fond pardubických a východočeských novin a periodik.

V roce 2018 získala knihovna VČM dotaci od ministerstva kultury VISK 3 na zkvalitnění služeb. Projekt je realizován ve spolupráci s knihovnami Regionálního muzea v Chrudimi a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě . Z prostředků grantu byl pořízen nový katalogizační systém Verbis od firmy Kp-sys. Jedním ze stěžejních cílů se stalo vytvoření souborného katalogu muzeí Pardubického kraje. Čtenář tak z jednoho místa může prohledávat knižní fondy zúčastněných knihoven. Dalším krokem bude vytvoření společné digitální knihovny, kde budou prezentovány digitalizované regionální noviny, staré tisky, rukopisy, mapy a tisky z 19. století.