Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Sbírky

Sbírka Východočeského muzea v Pardubicích čítá téměř 226 000 evidenčních čísel (CES), což činí více než 750 000 kusů sbírkových předmětů. Na sbírkotvorné činnosti se podílejí oddělení archeologické, přírodovědné, historické a centrum dokumentace a regionální historie.

Digitalizované předměty ze sbírky na publikačním portálu Klíč ke sbírkám

Archeologické oddělení

Spravuje 2 fondy, fond staré archeologické sbírky a nové archeologické sbírky tvořené z výzkumů a nálezů.

Archeologickou sbírku má především na starosti: Mgr. Tereza Jošková a PhDr. Jan Jílek. Další kurátoři z archeologického oddělení: Mgr. Miroslava Cejpová, Ph.D., Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.

Více informací o sbírce

Přírodovědné oddělení

Spravuje celkem 10 fondů, které tvoří sbírkové předměty přírodnin živé i neživé přírody.

Botanika

Sbírka je budována od roku 1927, jejím základem se stal herbář učitele Emanuela Kalenského. Sbírka však obsahuje i řadu starších nálezů (z první poloviny 19. století), které se do ní dostaly nákupy nebo dary soukromých herbářů. Fond zahrnuje zejména položky z východních Čech a sběry z ostatních regionů České republiky.
Sbírku spravuje Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D. a Mgr. Pavlína Jírová

Více informací o sbírce


Bezobratlí

Tato sbírka je nově budována od roku 1998. Původní fondy byly kromě lastur a ulit měkkýšů v minulosti kompletně převedeny do Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Dolanský.

Více informací o sbírce


Nerosty a horniny

Sbírka je nově budována od r. 2003, neboť původní sbírkový fond byl v minulosti převeden do MVČ v Hradci Králové. Do sbírky jsou v současné době shromažďovány především doklady geologické pestrosti severovýchodní části českého masívu.
Sbírku spravuje Ing. Jiří Šura.

Více informací o sbírce


Zoologie

Zoologické sbírky patří mezi vůbec nejstarší fondy Východočeského muzea. Hned po vzniku muzea byla 30. června 1881 za 3000 zlatých zakoupena kolekce vycpanin ptáků od významného preparátora a znalce přírody Pardubicka prof. MUDr. Hromádky.
Sbírku spravuje Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Více informací o sbírce


Paleontologie (čtvrtohorní kosti)

Nepříliš rozsáhlá sbírka, čítající 316 kusů, obsahuje kosterní zbytky větších zvířat z mladších i starších čtvrtohor, většinou z okolí Pardubic. K nejvzácnějším patří paroží soba, losa, jelena, lebky koní a praturů nebo kly se stoličkami mamuta.
Sbírku spravuje Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Více informací o sbírce

Historické oddělení

Má největší podíl na akviziční činnosti, spravuje více než 60 fondů rozdělených podle jednotlivých oborů.

Etnografie

Sbírka dokumentuje způsob života na venkově a artefakty tradiční lidové kultury. Převažují tudíž předměty spojené s tradičním zemědělstvím a s provozem venkovské domácnosti včetně zpracování zemědělských produktů a přípravy pokrmů, nechybí nářadí k podomácké výrobě textilií a k jejich údržbě, doklady způsobu odívání, mobiliář obydlí, součásti staveb a jejich modely.
Sbírku spravuje Bc. Miroslav Chalupa.

Více informací o sbírce


Řemesla a živnosti

Sbírka dokumentuje specializovaná řemeslná zaměstnání a nevýrobní živnosti v podmínkách malovýroby, maloobchodu a soukromého podnikání v oblasti služeb. Převažují předměty z vybavení řemeslnických dílen, obchodů a dalších živností, činných v 1. polovině 20. století, přičemž kromě nářadí jsou zastoupeny i ukázky polotovarů a finálních výrobků, mobiliář, pracovní oděvy, obaly zboží a způsoby reklamy.
Sbírku spravuje Bc. Miroslav Chalupa.

Více informací o sbírce


Míry a váhy

Sbírku tvoří délkové míry, duté míry suché i mokré, váhy různých konstrukcí a rozličné typy závaží. Předměty byly průběžně získávány od doby vzniku muzea (1880). Převážná část sbírky dokumentuje období 19. století, obsahuje i předměty z 20. století.
Sbírku spravuje Bc. Miroslav Chalupa.

Více informací o sbírce


Orální historie

Podsbírka orální historie zahrnuje záznamy a přepisy výpovědí narátorů k regionálním tématům, významným místním i celostátním událostem a osobnostem spojených s regionem východních Čech.
Sbírku spravuje Mgr. Veronika Schiebelová.

Více informací o sbírce


Potřeby do domácnosti

Předměty z vybavení běžných domácností byly obvyklou součástí muzejních sbírek, nejinak tomu bylo i v pardubickém muzeu. V 60. letech 20. století bylo domácí náčiní, nádobí na přípravu a uchovávání potravin, obaly od potravin a drogistického zboží, nářadí pro domácí ženské a mužské rukodělné práce a další vybavení středostavovských domácnosti soustředěno do jedné specializované sbírky.
Sbírku spravuje Mgr. Tereza Mazancová.

Více informací o sbírce


Hračky

Sbírka hraček patří v historii Východočeského muzea k těm mladším, byla založena v roce 1975. Najdeme v ní hračky od druhé poloviny 19. století po téměř současnou produkci. Unikátnost sbírky tkví především v její rozmanitosti.
Sbírku spravuje Mgr. Tereza Mazancová .

Více informací o sbírce


Odívání

Oděvy patřily mezi první akvizice, které muzeum získalo záhy po vzniku v roce 1880. Jednalo se zpočátku o součásti oděvu lidových vrstev, později i dobové oděvy. Do 60. let 20. století byly všechny textilie součástí etnografických sbírek.
Sbírku spravuje Mgr. Tereza Mazancová .

Více informací o sbírce


Numismatika

Sbírka náleží mezi několik nejrozsáhlejších veřejných sbírek mincí v ČR. Její tradice sahá do sklonku 19. století, kdy Muzejní spolek v Pardubicích do svých sbírek získával také numismatický materiál, čítající okolo 1000 exemplářů. Muzejní sbírka byla rychle rozšiřována, hlavně dary, většinou však nesystematicky.
Sbírku spravuje Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. a PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.

Více informací o sbírce


Zbraně

Sbírka zbraní a militárií patří svým rozsahem (2553 inv. čís.) k nejvýznamnějším sbírkám tohoto materiálu v ČR. Její nejcennější součástí je bezpochyby soubor civilních (loveckých a sportovních) zbraní převážně evropského původu, z větší části bohatě zdobených.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Německá okupace

Jedna z nejmenších a současně nejsmutnější sbírka našeho muzea obsahuje jen 48 předmětů, které mají vztah k německé okupaci, koncentračním táborům a především k událostem v Pardubicích v době heydrichidády.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Socialistické uniformy

V 70. a 80. letech 20. století bylo muzeu nařízeno podrobně dokumentovat budování socialismu na Pardubicku. Jedním z výsledků této činnosti byla dnes velice zajímavá a k četným zápůjčkám do jiných muzeí využívaná sbírka služebních a podnikových uniforem i pracovních oděvů z této doby. Máme proto kompletního příslušníka SNB s několika druhy obušků, milicionáře, pionýra, ale také řidiče ČSAD, železničáře.. Sbírka má dnes 160 inventárních čísel.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Prapory

Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.


Vyznamenání

Tato rozsahem nevelká sbírka (321 inv. čísel) souvisí se sbírkou militárií, ale nejen s ní. Jejím základem se stala rakousko-uherská vyznamenání, která do muzea přišla po I. světové válce, kdy se jich bývalí vojáci zbavovali.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Odznaky

Malé předměty často unikají pozornosti návštěvníků, ale to je škoda. Zvláště u našich odznaků. Tato sbírka vzniká teprve v posledních třiceti letech, ale soustřeďuje odznaky organizací, firem a institucí z druhé poloviny 19.a celého 20.století.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Hodiny

Sbírka hodin obsahuje na 210 ukázek různých dobových variant hodin a časoměrných zařízení. Zastoupené předměty netvoří vývojovou řadu, ale jsou zde zastoupeny některé velmi kvalitní ukázky tvarově zajímavých hodin z 18. a 19. století.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Kovy

Sbírka kovů je výraznou součástí uměleckořemeslných sbírek muzea. Tvoří ji více než 900 exponátů, převážně z cínu, ale zastoupeny jsou i výrobky z mědi, stříbra, mosazi i jiných slitin. Jejím základem jsou exponáty získané bývalým muzejním spolkem z darů a nahodilých nákupů.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Keramika a porcelán

Ve sbírce je zařazeno více než 1300 ukázek prací z porcelánu, kameniny či dalších speciálních keramických materiálů. Obsahuje předměty, dokládající dobovou užitkovou a dekorativní produkci od 2. poloviny 18. století.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Nábytek

Ve sbírce nábytku je zastoupeno na 340 exponátů. Začala se rozvíjet již na konci 19. století zastoupením převážně měšťanského a lidového nábytku konce 18. a 19. století, ale postupně byly získány i starší skvostné nábytkové kusy jako například pozdně renesanční řezané arkádové truhly.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
Více informací o sbírce


Sklo

Sbírka skla je nejucelenějším souborem z uměleckoprůmyslových sbírek VČM. Základ dnešní sbírky tvořilo na konci 50. let 20. století cca 700 exponátů ze sbírek muzejního spolku. Jednalo se o kolekce řezaného skla a malovaného skla 18. století či broušené, ryté i hutnicky tvarované skleněné předměty z barevných sklovin z 19. století.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Obrazy a grafiky

Sbírka obrazů je souborem příležitostných akvizic se značným tématickým rozpětím a kvalitativní nevyrovnaností. Jsou zde zastoupeny náboženské obrazy, krajinomalby, žánrová zátiší, portrétní tvorba aj.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Plastiky

Počátky vytváření této sbírky spadají do 80. let 19. století. Ve fondu více než 780 exponátů jsou nejpočetněji zastoupeny lidové a pololidové plastiky náboženského charakteru z 19. století. Nejvýznamnějšími exponáty je soubor barokních dřevořezeb.
Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.

Více informací o sbírce


Lapidárium

Sbírku spravuje PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.


Hudebniny

Sbírku tvoří hudebniny rukopisné i tištěné pocházející z několika oborů hudební činnosti: kantorské – hudebniny z kůrů kostelů v regionu, spolkové – hudebniny z činnosti pardubických pěveckých spolků Pernštýn, Ludmila, Suk a Lidové opery a hudebnin pocházejících z osobních pozůstalostí pardubických skladatelů, např. K. Moora nebo V. a J. Lautnerových.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Hudební nástroje

Sbírku tvoří hudební nástroje převážně evropského charakteru, v malém množství jsou zastoupeny rovněž nástroje exotické. Dle Sachs – Hornbostelovy systematiky ji lze rozčlenit do čtyř základních skupin (aerofony, chordofony, membranofony, idiofony).
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Gramofonové desky a jiná média

Sbírka čítající cca 1500 evidenčních čísel a obsahuje hudební nosiče z období 20. – 80. let 20. století. Mezi nimi převládají gramofonové desky domácí i zahraniční provenience.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Rukopisy

Sbírka rukopisů náleží k nejstarším sbírkám muzea. Její počátek spadá do 80. let 19. století, do doby vzniku Musejního spolku. Její součástí jsou staré rukopisy z období 16. - 18. století, ale i rukopisy mladšího charakteru. Podstatnou část tvoří rovněž rukopisné písemné pozůstalosti některých významných pardubických osobností.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Slavín

Tato sbírka zahrnuje materiály převážně písemného charakteru týkající se významných osobností narozených nebo působících na Pardubicku.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká .

Více informací o sbírce


Tiskoviny - plakáty

Tato sbírka patří k velkým a významným sbírkám našeho muzea. Nejstarší plakát v ní uložený pochází z bouřlivého roku 1848, nejmladší stále přibývají.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Tiskoviny - drobné tisky

Letáky, vstupenky, zajímavé výtisky novin, reklamní materiály, pozvánky ke kulturním akcím i demonstracím, volební lístky, úmrtní oznámení, firemní dopisní papíry, jídelní lístek nebo formulář s údaji o zatčeném, originální anonymní udání.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Průkazy - osobní doklady

Sbírka průkazů a osobních dokladů vznikla na konci 90. let 20. století jako součást sbírky drobných tisků. Obsahuje doklady vydané na území bývalého Rakouska – Uherska, Československa, ČSSR a Německa v časovém období od konce 18. století až po současnost.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Kramářské tisky

Sbírku spravuje Mgr. Veronika Schiebelová


Mapy a plány

Mapy a plány v této sbírce pocházejí z 19. a 20. století, pouze výjimečmě jsou starší. Najdeme zde mapy turistické i vojenské, ale také ručně kreslené plánky náletu spojeneckých letadel na Pardubice. Sbírka je velmi různorodá, obsahuje mapy řady regionů z celé naší republiky, ale převažuje zaměření na Pardubicko. Má 708 inventárních čísel.
Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev.

Více informací o sbírce


Pohlednice

Sbírka pohlednic Východočeského muzea v Pardubicích je jednou z největších svého druhu v České republice. Čítá přes 300 000 kusů, od první emise korespondenčních lístků z roku 1869 po současnost. Svým širokým tematickým záběrem poskytuje ojedinělé svědectví o vývoji pohlednic na území dnešní České republiky.
Sbírku spravuje Mgr. Matěj Bekera a Mgr. Veronika Schiebelová.

Více informací o sbírce


Školství - učební pomůcky

Najdeme zde velký počet nástěnných map, tabulek pro výuku čtení a psaní, nádherné krasopisy žáků pardubické reálky, břidlicové tabulky, ručně psané početnice, písanky, penály a samozřejmě i školní brašny.
Sbírku spravuje Mgr. Nikol Holubová.

Více informací o sbírce


Fotoarchiv

Sbírka fotoarchivu patří mezi badatelsky nejnavštěvovanější sbírky Východočeského muzea. Její počátky souvisí se založením samotného muzea. Ve fondu se nacházejí především pozitivy, diapozitivy, negativy, fotoalba a skleněné negativy. Nejcennějším celkem je bezesporu přibližně 2000 skleněných negativů z pozůstalosti významného českého fotografa Josefa Pírky.
Sbírku spravuje Mgr. Veronika Schiebelová.

Více informací o sbírce


Technika

Sbírka vznikla v 90. letech 20. století a v současné době čítá téměř 650 evidenčních čísel. Skládá se z deseti oborových skupin, v kterých jsou zastoupeny předměty od 19. století až po současnost.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Modely

Sbírku tvoří modely různého charakteru, převážně plošné, znázorňující např. modely pardubických sídlišť, koupaliště, zimní stadion, Opatovickou elektrárnu nebo modely pardubického závodiště.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce


Sport

Sbírka sportu patří početně k menším sbírkám Východočeského muzea v Pardubicích, čítá přibližně 530 evidenčních čísel. Jako samostatný celek vznikla na přelomu 70. a 80. let 20. století. Obsahuje sportovní náčiní, pomůcky, oblečení, různé ceny a trofeje, prapory ale i bohatou písemnou a obrazovou dokumentaci sportovních odvětví v ní zastoupených.
Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká.

Více informací o sbírce

Knihovna

Sbírkový fond

Skládá z několika částí. Badatelsky je nejnavštěvovanější fond „Slavínu“ (signatura KSl), ve kterém jsou uloženy publikace s regionální tématikou. Knihovna Slavínu čítá kolem 3 000 titulů. Dalším významným fondem z hlediska dějin výchovy a pedagogiky je Pedagogická knihovna (signatura KPed). Součástí knihovny jsou učebnice (signatura KUč), literatura určená dětem (signatura KPed A) a pedagogické časopisy. Součástí sbírkového fondu je sbírka Kalendářů (signatura KK) a Soukromé knihovny významných regionálních osobností – knihovna barona Artura Krause, Jaroslava Fryče, Emanuela Kalenského či Vojtěcha Horáka. Do sbírkového fondu patří i staré tisky (signatura KS), Vlastivědná knihovna (signatura KVk), Náboženská literatura (KN) a sbírka dokumentující produkci pardubických tiskáren (signatura KT). Ve sbírkách se nachází fond pardubických a východočeských novin a periodik (signatura ČI).