Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 34/2018

Východočeský sborník historický 34

Východočeský sborník historický sv. 34/2018

180,00 Kč

Košík
Autor:
Stránek:
Rok vydání: 2019
Skladem: Ano

KORESPONDENCE VĚNNÉHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
S OKOLNÍ ŠLECHTOU VE SVĚTLE DOCHOVANÝCH
KONCEPTNÍCH REGISTER A JEJICH ZÁPISŮ Z ROKU 1589
Karolína KEJVALOVÁ..................................................................... 5–37
NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ TESTAMENTY
VYSOKOMÝTSKÝCH MĚŠŤANŮ Z LET 1574–1696
K některým aspektům měšťanského života v raném novověku
Barbora FIŠEROVÁ.........................................................................39–63
TOPOGRAFIE A PODOBA ŠIBENIC NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO
BYDŽOVSKÉHO A HRADECKÉHO KRAJE NA ZÁKLADĚ
VÝPOVĚDI KARTOGRAFICKÝCH A IKONOGRAFICKÝCH
PRAMENŮ
Pavel DRNOVSKÝ – Nikola VONDRÁČKOVÁ........................ 65–105
POČÁTKY KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ V ČESKOSLOVENSKU
S DŮRAZEM NA VÝVOJ V PARDUBICÍCH
Michal BENDA.............................................................................107–134
BYTOVÁ KRIZE V CHRUDIMI VE 20. LETECH 20. STOLETÍ
Monika ŽÁKOVÁ.........................................................................135–150
DISKUSE
SPOR O NEJSTARŠÍ DĚJINY PARDUBIC
František ŠEBEK..........................................................................153–195
BIBLIOGRAFIE DĚJIN
VÝCHODNÍCH ČECH
ZA ROK 2017
BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH
NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ
VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2017
David RICHTER...........................................................................199–206