Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 24/2017

Práce a studie 24

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 24/2017

150,00 Kč

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE 24/2017, ISSN 1212-1460

Košík
Autor:
Stránek: 132
Rok vydání: 2018
Skladem: Ano

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE 24/2017, ISSN 1212-1460

VÍTEK J.: Tvary proželeznění pískovců ve skalní oblasti Maštale 3
ŠEBESTA D.: Příspěvek ke geomorfologickým poměrům povodí Dřevíče 25
PRAUSOVÁ R., ŠOLTYSOVÁ L., ZLÁMALOVÁ T.: Lokalita Byšičky u Lázní Bělohrad
– vývoj lokality a její flóry pod vlivem přírodních a antropogenních faktorů 49
ŠAFÁŘOVÁ L., BÁLKOVÁ L.: Botanický průzkum navrhované přírodní rezervace
„Mokřiny pod Křížovou horou“ u Červené Vody 83
FALTYSOVÁ H., FALTYS V.: Rozšíření lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites L.)
na železnicích východních Čech v roce 2016 105
NOVÁK P.: Nález žebratky bahenní (Hottonia palustris) na Svitavsku 113
LEMBERK V.: Výsledky průzkumu obratlovců v navrhované přírodní rezervaci
„Mokřiny pod Křížovou horou“ u Červené vody 119
DOLANSKÝ J.: Předběžný průzkum pavouků navrhované přírodní rezervace „Mokřiny pod Křížovou
horou“ 129
Contents
VÍTEK J.: Forms of ferruginization of the sandstones in the Maštale rock area (Eastern Bohemia) 3
ŠEBESTA D.: Contribution to the geomorphological conditions of river basin
of the Dřevíč brook (Eastern Bohemia) 25
PRAUSOVÁ R., ŠOLTYSOVÁ L., ZLÁMALOVÁ T.: Locality of Byšičky at Lázně Bělohrad town
– development of the locality and its flora under impact of natural and anthropogenic factors 49
ŠAFÁŘOVÁ L., BÁLKOVÁ L.: Botanical research of the locality Mokřiny pod Křížovou horou
suggested as Nature Reserve 83
FALTYSOVÁ H., FALTYS V.: Distribution of Saxifraga tridactylites on the railroads
of East Bohemia in 2016 105
NOVÁK P.: A finding of Hottonia palustris in the Svitavy Region 113
LEMBERK V.: The survey results vertebrate of Mokřiny pod Křížovou horou (Eastern Bohemia)
suggested as Nature Reserve 119
DOLANSKÝ J.: Preliminary survey of spider fauna of Mokřiny pod Křížovou horou
(Eastern Bohemia) suggested as Nature Reserve 129